Geronda Ephraim Filotheitis’ Euology for His Spiritual Child, Geronda Ephraim Xeropotamou ( † 21-11-1984)

Kedeia tou ephraim

Ο Σεβαστός πνευματικός πατήρ του εκδημήσαντος, Αρχιμ. Εφραίμ, Καθηγούμενος της Ι. Μονής Φιλόθεου, αποχαιρετώντας το πνευματικόν του τέκνον μακαριστόν π. Εφραίμ, είπε:

Άγιε Καθηγούμενε και τέκνον μου ηγαπημένον εν Κυρίω.

Τί τοῦτο; Mας εσύναξες πολύ ενωρίς. Mας εκάλεσες λίαν απροόπτως. Πολύ έσπευσες, τέκνον μου. Ταχέως διοδεύσας το μήκος της ζωής και αντεστράφησαν εξαίφνης οι όροι του βίου. Τα τέκνα, κατά συνήθειαν, θάπτουν τους γονεῖς. Αλλ’ ιδού, ο πατήρ θάπτει το τέκνον, και εις τας οδύνας του πνευματικού τοκετού προσετέθη η λύπη αύτη του θανάτου.

Πλήν, ὡς τῷ Κυρίῳ, ἔδοξε οὕτω καί ἐγένετο. Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον περὶ πάντων ὧν ἐποίησε και οικονομεί δια την σωτηρίαν πάντων των  θελόντων σωθήναι. Ποίος ποτέ ἠδυνήθη νά  εξιχνίαση τα κρίματα τοῦ πανοικτίρμονος Θεού; Αυτός εστίν ο  χορηγός της ζωής, ο ζών έις τους αιώνας, και Κυρίου αί διέξοδοι του θανάτου, κατά τον θεόπνευστον ψαλμωδόν.

Τοίνυν, τέκνον μου ηγαπημένον, μακαρία ἡ ὁδός, ἢ πορεύει σήμερον, ὅτι ἡτοιμάσθη σοὶ τόπος ἀναπαύσεως. Επέρασες την μόνην ώραν, την ώραν όπου οφείλομεν νά έχωμεν διά παντός προ οφθαλμών της ψυχής διά να μην απατώνται οι οφθαλμοί τούτοι απο τα μάτια και τερπνά του κόσμου τούτου. Ο θάνατος σου μας διδάσκει μετά κραυγῆς μεγάλης, ὅτι οὐκ οἴδαμεν ἕκαστος την   ήμέραν ουδέ την ὥραν, τον τόπον και τον τρόπον της αναχωρήσεως της ανεπιστρόφου. Έναντι της ωφελείας αυτής οπού λαμβάνομεν από της εξόδου σου, ευχόμεθα από ψυχής, ο περί πάντων αγαθός και πανάγαθος Θεός να καταλογίσει το βίαιον του θανάτου και την σωματικήν κάκωσιν εις άνεσιν της ψυχής, εις εξαγνισμόν του πολυμόχθου έργου σου, εις επισφράγισιν του πνευματικού σου αγώνος, τον οποίον εκ νεότητος ηγωνίσθης.

Ευχόμεθα πρός ό,τι έσπευδες, μάλλον πρός ὄν έσπευδες, να φθάσης και Τόν ποθούμενον να απολαύσης, χάριν του οποίου αφηήκες τον κόσμον και τα τού κόσμου. Ήδη βλέπεις τώρα καθαρότητος μετά εκεί, εις εκείνον το ανέσπερον φως, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, και ακούεις εκείνους    τους ήχους τῶν καθαρως εορταζόντων, όπου η χαρά της ζωής της αληθινής εις την χώραν των ζώντων. Τώρα ετελείωσαν οι στεναγμοί, αι θλίψεις, αι δοκιμασίαι, τα βάρη τα πνευματικά, τα αλλεπάλληλα κύματα των πειρασμών την πολυμόχθου ταύτης βιοτής. Τώρα μένουν τα τέκνα σου τα πνευματικά, η αγαπημένη σου συνοδεία με θλίψιν πολλήν, αλλ’ όχι απαραμυθητον, με πόνον ψυχῆς διὰ τον ὕστατον πόνον σου, ἀλλά και με χαράν και ευχαριστίαν προς τον Πατέρα των Φώτων, οπόθεν και αναμένουν πᾶν δώρημα τέλειον, εις τελείωσιν του αγώνος της σωτηρίας ενός εκάστου

Και ιδού, διά του τελευταίου ἀσπασμοῦ, ἔχε απ’εμού, ως πνευματικού σου πατρός, την συγχώρησιν διά πᾶν ό,τι ως άνθρωπος έσφαλες. Παρακαλώ δὲ τὴν ἀγάπην σου, δέξαι τὴν μετάνοιαν τῶν πνευματικών σου τέκνων και ας γίνει αμοιβαία αντίδοσις συγνώμης πρὸς πάντας και διά πάντα, εἰς χαρὰν αγγέλων, εἰς ευφροσύνην πάντων των σεσωσμένων και της Κυρίας ημών Θεοτόκου, της Ηγουμένης του Όρους καί πάντων των μοναζόντων, τῆς ἐλπίδος πάντων των Χριστιανών, της  σκέπης παντός του κόσμου

Τω δέ εν Τριάδι Θεώ ημών, Τω Θεώ των πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός δόξας, τιμή και προσκύνησις  περὶ πάντων εις αιώνας αιώνων. Αμήν

Αρχιμ. Εφραίμ, ο Καθηγούμενος Ι. Μ. Φιλοθέου

Η εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού π. Έφραίμ, Ορθόδοξος Φιλόθεος Μαρτυρία 15/1985, σσ. 59-62.

 

Advertisements